Features / ഇവിടെയുള്ളത്

Biramika deals with the following dimensions

A permanent living commune ( സുസ്ഥിര ജീവത കൂട്ടായ്മ )

A permanent living commune is a villa project where the different families occupied with a same wave length in living pattern, i.e. a human community having interest in agriculture, agriculture related activities, cultural activities and social committed activities.

Total self sufficient food production ( ഭക്ഷ്യ സ്വരാജ് )

The major agriculture, live stock fisheries projects to be carried out here for the consumption of same commune. The primary objective of the project is bringing out from the idea of safe food for next generation. Here the definition of food security is getting changed, from “sufficient food” to “safe food”.

Plant nursery ( വിത്തും തൈകളും )

A well equipped plant nursery is introduced at Biramika for providing healthy seedling towards various agro applications. This model nursery intends to extend their role into horticulture, medicinal and herbs as well as endangered species of plants. Also trying to prevail some applications like butterfly garden, Nakshathravanam and herbal garden

Hospitality venture ( വഴിയമ്പലം )

You can experience the real beauty of paddy field, You can listen the music of nights at biramika for a while, we are arranging a responsible hospitality model for you. Come and enjoy the greenery. The mud houses and paddy fields are waiting for you.

Recreation places ( കൃഷി അനുഭവം )

Biramika is interested to deliver a spectrum of experiences related to recreation in agriculture and natural ambience. Besides the agriculture activities it is rich with nature watching centres, social forestry and leisure activities

Library ( ഗ്രന്ഥപ്പുര )

A traditional library facility is arranged here for the natives, this is a private library which is constituted through a gradual collection and reading habit of promoter. And they are trying to absorb a diversity of reading habit from the society with various types of books. Beyond a library this arrangement exists as an activity shop

Open Kitchen ( അടുക്കള )

Come and enjoy the real taste of village food. This agro village is very much careful in food supply towards the guests; they prepare it from the consumption from their farm itself. This segment is attached with an open restaurant as beneficial for permanent living commune and guests. Your taste buds will return to the nostalgia with perfect natural ambience.

Eco shop ( വിപണി )

An eco shop also attached with this project for the tourists as well as natives who can source for safe horticulture products, cereals, swaraj products, eggs/ meat/milk, forest products & organic agriculture inputs. The farm itself is a source of eco shop and some of reliable farming communities are attached to the Biramika for sufficient supply.

Farm tourism ( കൃഷി സഞ്ചാരം )

Biramika designed as a spectacular model of farm tourism. All types of agriculture engagements and food facilities are associated with this package. A mud road is created to experience all the joy of campus and made an arrangement to participate the agro village activism. In this segment of operations other tourist segments can be added.

നിങ്ങളും വരൂ

ഇത് സ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടായ ജീവിതമാണ്. ഇത് സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഒരു സ്വപ്നഗ്രാമം ആക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ ഒരാളാകാം. വരൂ

അനുഭവക്കുറിപ്പ്

ബിരാമിക വിരാമത്തെ, സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാന്ത്വനം നിറഞ്ഞ ബംഗാളി വാക്കാണ്(പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു പേരു പോലെ തോന്നും). അങ്കമാലിക്കടുത്ത് പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിരാമിക എന്ന ഫാം ഹൗസ് അപ്പുവിന്റേയും ജയശ്രീയുടേയും അവരുടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം നിറഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളുടേയും വാസസ്ഥാനമാണ്. എരയാംകുടി പാടശേഖരത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇവരുടെ പാടങ്ങൾ. പാടങ്ങളോടു ചേർന്ന് കുന്നിലാണ് വീടും പറമ്പും. വൃക്ഷലതാഢ്യമായ ചേതോഹാരിയായ പരിസരങ്ങൾ. ഒരിക്കൽ ചെന്നാൽ വീണ്ടും വരൂ എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരിടം അപ്പു - ജയശ്രീമാരോടൊപ്പം ഒരു സാന്താൾ കുടുംബം സഹായത്തിനുണ്ട്. മംഗോളും ഭാര്യ രാഖിയും അഞ്ചുവയസ്സുകാരൻ മകൻ പാച്ചുവും. വെച്ചൂർ പശുക്കൾ, താറാവ്, കോഴി, പൂച്ചകൾ, പട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും കൂട്ടിനുണ്ട് ബിരാമികയിൽ പക്ഷേ വിരമിക്കൽ അല്ല കാണാൻ കഴിയുക. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ഒരു ജൈവതാളത്തിനനുസരിച്ച് പോകുന്ന തിരക്കാണ്. ചെടികൾ മുളച്ചുവരുന്നത്, പൂ വിരിയുന്നത് ഒക്കെ കാണാനും പക്ഷികളുടേയും കാറ്റിന്റേയും മറ്റുംപേച്ചുകൾ കേൾക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ നിരീക്ഷണ- പ്രവർത്തനത്തിരക്ക് പാടത്തിനും വീട്ടിനുമിടയ്ക്ക് സുന്ദരമായ ഒരു കുളമുണ്ട്. വളരെ ആകർഷകമായ, കാണുമ്പോഴേ കുളിരും സമാധാനവും തരുന്ന ഒരു കുളം. കുളത്തിന്റെ മറുവശത്ത് ഒരു കൊതിക്കല്ലുണ്ട്. കൊതിക്കല്ല് എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ കൊതിയുമായി ഒരു ബനധവുമില്ല. അതിൽ ഒരുവശത്ത് കൊ എന്നും മറുവശത്ത് തി എന്നും കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണാ കല്ലിന്റെ കൊതിയുടെ രഹസ്യം. കൊ എന്നത് കൊച്ചിയും തി തിരുവിതാംകൂറുമാണ്. പണ്ടത്തെ കൊച്ചിയേയും തിരുവിതാംകൂറിനേയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തിയിലാണ് ഈ പാടത്തു കിടക്കുന്ന കല്ല് അഥവാ ഈ പാടം. കൊതിക്കല്ലിന്റെ അടുത്തുകൂടി ഒരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അത് എരയാംകുടിത്തോടാണ്. ഈ തോടാണ് കുളത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആനന്ദം തന്ന ഒരനുഭവമായിരുന്നു ആ കുളത്തിലെ മുങ്ങിക്കുളി. ശുദ്ധമായ വെള്ളം. ഒരുവശത്തെ ആമ്പൽ പടർപ്പിൽ ഒറ്റ വെളുത്ത ആമ്പൽ വിടർന്ന് നില്പുണ്ടായിരുന്നു. കുളികഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരത്തേയ്ക്ക് ഭൂമിയുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ആ അനുഭൂതി വിവരിക്കേണ്ടത് എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ജീവനുള്ള വെള്ളമാണത്. ഈ കുളവും തോടും വീട്ടിലെ കിണറും അവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ നെല്ലിനും മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും ഒക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരനുഭവമായി ഈ കൃഷിക്കാരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം. അവിടെ നിന്നു കിട്ടിയ നെല്ലിന്റെ അരികൊണ്ടുള്ള ചോറിനും പച്ചക്കറികൾക്കും കപ്പയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല രുചിയായിരുന്നു. അന്തരീക്ഷ വായു നിർമ്മലം. ജോയ് ബിരാമിക!! ബിരാമികയിൽ പക്ഷേ വിരമിക്കൽ അല്ല കാണാൻ കഴിയുക. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ഒരു ജൈവതാളത്തിനനുസരിച്ച് പോകുന്ന തിരക്കാണ്. ചെടികൾ മുളച്ചുവരുന്നത്, പൂ വിരിയുന്നത് ഒക്കെ കാണാനും പക്ഷികളുടേയും കാറ്റിന്റേയും മറ്റുംപേച്ചുകൾ കേൾക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ നിരീക്ഷണ- പ്രവർത്തനത്തിരക്ക്

-O.V Usha / Malayalam poet and novelist

Visit to Biramika was a pleasant experience to me. The farm operations cover almost all agricultural sectors like crop cultivation, dairying, poultry farming, fish culture and goat farming. Crops include coconut, banana, tapioca, vegetables, nutmeg, medicinal plants, arecanut, etc. Presence of Vechoor cow with calf adds charm to the farm. Visitors to the farm will enjoy the presence of numerous country poultry birds, ducks and swans.Karimeen, Thilopia and Nutter are some of the fish varieties grown there.Various tuber crops are growing up well in the farm.Rare varieties are also available.Vegetable varieties not common in the market are also available. Medicinal plants are successfully grown at the farm. Ornamental plants add beauty to the farm and traditional house building.Kudampuli tree, Garcinia compuchea is also available at the farm. My first visit enthused me to visit the farm for a second time with my wife Pankaja who also admired the surroundings there. A must see farm for all age groups. Those who love agriculture will like the environment with clean air and natural surroundings. I congratulate Mrs Jaya Nair and family for creating Biramika - a place of interest, which is pollution free, peaceful and reachable by road in a few minutes from Angamaly, Ernakulam District.

-Mr.Swarnakumar /

Definitely we can accentuate, that Biramilka is a chain of recollection about a traditional village. Here we can experience all goodness of nostalgic memories of an agro village. This idea is very much innovative which can be adopting by whole world where the human being is lived with an immense respect towards the environment and co-living organisms. Biramika ensures the safe food for the family members, recreation activities like library and nature watching centres also. They allot space for a farm tourism project and eco shop facilities. Anyway it will be a boom for the society.

-Jithin J Naduvath / Co-Founder-Infintor Technologies

Follow Us

Call Reservations